انتخاب نام برای انسان و جانداران و اشیا ء بر حسب تصادف نبوده بلکه علل خاصی در این انتخای چون مناسبتها 

تعلقات ، وابستگی ها ، اعتقادات و ... نقش دارند در انتخاب نام کوهای ایران نیز عواملی چند مانند رنگ ، اعداد ، شخصیتها ، و ... موثر بوده که در ادامه مطلب ذکر گردیده است . 

منبع : تاریخریشه های نامگذاری کوههای ایران
برچسب ها :