منبع : تاریخامید پدر
برچسب ها : ﺑﺮﺍﯼ ,ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺴﻮﯼ ,ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ,